Varovanje ljudi in premoženja

Fizično varovanje

Fizično varovanje pomeni prisotnost varnostnika za dogovorjeni čas. Varnostnik opravlja naloge, ki so dogovorjene z naročnikom in skladno z zakonskimi pooblastili. Naročnik in izvajalec skupno dogovorita stopnje ogroženosti, ko Suprima, agencija za varnost, d.o.o. pokliče na pomoč policijo ali poklicno gasilska enota.

Obhodna služba

Obhodna služba temelji na z naročnikom dogovorjeni občasni prisotnosti varnostnika na varovanem objektu. Pri obhodu se pregleda varovano območje in primerno ukrepa.

Varovanje premoženja z intervencijsko službo

Varovani objekt je preko elektronskega varnostnega sistema priključen na nadzorni center, iz katerega izvajamo neprekinjen nadzor nad varovanim objektom. V primeru sprožitve protipožarnega ali protivlomnega alarma se na varovani objekt takoj napotijo varnostniki, ki ukrepajo po varnostnem načrtu in skladno s pooblastili.